Wespół na Żoli – diagnoza potencjału kulturotwórczego Dzielnicy Żoliborz

2024-06-25

Prezentowany raport został opracowany na zlecenie Żoliborskiego Domu Kultury (dalej: ŻDK), w ramach projektu „Wespół na Żoli”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Narodowego Centrum Kultury (NCK) Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2024 (dalej: Program). Zgodnie z regulaminem strategicznym celem Programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program ma zwiększać zaangażowanie domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Poprzez realizację Programu ma nastąpić tworzenie warunków sprzyjających refleksji domów kultury z wykorzystaniem systematycznego mikrodiagnozowania społeczności lokalnej.

Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby kulturowe danej społeczności lokalnej. Wypracowane w ramach działań badawczych wnioski i rekomendacje stają się podstawą do stworzenia zasad wyboru inicjatyw, które mieszkańcy będą mogli zgłaszać w otwartym naborze. Wybrane inicjatywy będą realizowane w drugiej fazie Programu.

Zgodnie z regulaminem jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. W celu osiągnięcia tego rezultatu zaplanowane działania powinny służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk zarządzania instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego oraz poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.

DIAGNOZA ŻOLIBORZ DK+ FINAL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2024.

Może Cię również zainteresować…

PięknoPole

PięknoPole

Pięknopole – to awangardowy projekt edukacji ekologiczno-artystycznej na Żoliborzu.

czytaj dalej