Klauzula informacyjna

dot. mediów społecznościowych

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Mickiewicza 22, 01-557 Warszawa, tel. 786 591 122.
• Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych pana Łukasza Rakockiego, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@zoliborskidomkultury.pl.
• Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage, konta Instagram poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage-u, koncie Instagram,
• udostępniły post lub inny zamieszczony materiał na kanałach społecznościowych
• wysłały wiadomość prywatną do moderatora, redaktora lub opublikowały recenzję
• Dane osobowe osób określonych w pkt 3 przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów :
• prowadzenia fanpage pod nazwą:
https://www.facebook.com/zoliborskidomkultury
https://www.facebook.com/miejsceaktywnoscilokalnejzoliborz
https://www.facebook.com/CLZoliborz

• na portalu społecznościowym Facebook, koncie Instagram pod nazwą:
https://www.instagram.com/zoliborski.dom.kultury
https://www.instagram.com/mal_zoliborz
https://www.instagram.com/clzoliborz
https://www.instagram.com/budzet.mlodziezowy.bmw

na warunkach i zasadach określonych przez Meta Platforms, Inc. Fanpage prowadzony jest w celu informowania za ich pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, Instagram (komentarze, chat, wiadomości),
• administrowania i zarządzania fanpage oraz kanałem Instagrama w tym również udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników,
• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
• Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram,
• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook; Instagram oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage-a, konta Instagram dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights ” udostępnionej przez Meta Platforms, Inc. stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage-a.
• Meta Platforms, Inc. w ramach profilu Facebook i konta Instagram jako odrębni Administratorzy, odpowiedzialni za przetwarzanie danych użytkowników portali we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.
Więcej o przetwarzaniu danych przez Meta Platforms, Inc. pod linkiem
https://www.facebook.com/privacy/policy
https://privacycenter.instagram.com/policy

• Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Państwa dane mogą być dostępne dla Administratora portalu Facebook i Instagram – Meta Platforms, Inc.
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Facebook, koncie Instagram mogą być również dostępne dla innych użytkowników tych platform.
• Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram (Meta Platforms, Inc. ) z zastosowaniem stosowanych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej oraz EU-US Data Privacy Framework stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Meta Platforms, Inc. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”:
https://www.facebook.com/privacy/policy
https://privacycenter.instagram.com/policy
https://privacycenter.instagram.com/policies/data_privacy_framework
https://www.facebook.com/privacy/policies/data_privacy_framework

• Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
• dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia
• w każdej chwili mogą państwo zrezygnować z polubienia (obserwowania) profilu Facebook, Instagram.
• niezależnie od przechowywania danych przez Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, własne okresy przechowywania danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających może stosować Administrator, a także Administrator Facebook, Instagram (za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights”)
• Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Państwa dane uzyskiwane są od firmy Meta Platforms, Inc. z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na platformie internetowej Facebook, koncie Instagram.
• Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, jednakże brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności np. możliwość zamieszczenia komentarzy.