Kierownik/Kierowniczka do spraw administracyjno-technicznych

2024-06-10

Żoliborski Dom kultury jest instytucją nową, otwartą na trendy, zmiany, marzenia, potrzeby, przemiany, eksperymenty.
Jesteśmy instytucją, która buduje swoje struktury, misję, wizję i strategię rozwoju. Żoliborski Dom Kultury zarządza 5 obiektami:

 • Centrum Lokalnym Żoliborz przy ul. Rydygiera 6 b,
 • Miejscem Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20,
 • Fortem Sokolnickiego wraz z dwoma prochowniami Północną i Południową przy ul. Stefana Czarnieckiego 51
 • biurem przy ul. Mickiewicza 22.

Lubisz wyzwania, wiesz jak zarządzać ludźmi i potrafisz zbudować dział administracyjno – techniczny? Może ta oferta jest dla Ciebie!

Główne obowiązki:

 1. Obsługa organizacyjna Instytucji, prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i zarządzaniem obiektami Żoliborskiego Domu Kultury oraz inwestycjami;
 2. Organizacja i koordynacja pracy Działu Administracyjno-Technicznego,
 3. Nadzór merytoryczny nad procesem inicjatyw legislacyjnych, sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych monitorowanie tych aktów pod kątem spójności, kompletności;
 4. Inicjowanie i tworzenie procedur, przepisów wewnętrznych i dokumentacji, pod kątem zaleceń organów nadzorujących i kontrolnych, postanowień zawieranych umów oraz pod kątem stosowania najlepszych praktyk biznesowych;
 5. Sporządzanie analiz, przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawa dokumentacją i sprawozdawczością; dokonywanie uzgodnień, utrzymywanie kontaktów z urzędami w sprawach dotyczących uzyskania wymaganych pozwoleń;
 6. Zapewnienie sprawności funkcjonowania Instytucji w zakresie eksploatacji i infrastruktury obiektów. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji stanu nieruchomości, użytkowanych przez Żoliborski Dom Kultury.
 7. Nadzór nad całością spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami Żoliborskiego Domu Kultury;
 8. Pozyskiwanie dotacji i funduszy na finansowanie projektów inwestycyjnych, przy wsparciu działu programowego, nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych w tym zakresie;
 9. Identyfikacja potrzeb i planowanie zakupów składników majątkowych oraz ogólnoadministracyjnych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania ;
 10. Inicjowanie napraw, zlecanie i kontrolowanie procesów modernizacji i remontów; prowadzenie dokumentacji, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów dotyczących gospodarowania mieniem, inwestycji i remontów, zlecania usług i dokonywania zakupów;
 11. Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych przy wsparciu Radcy Prawnego;
 12. Nadzór nad składnicą akt Żoliborskiego Domu Kultury, oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, zgodnie z przepisami prawa;
 13. Administrowanie i ewidencjonowanie ( przy współpracy z działem księgowości) składnikami majątku Żoliborskiego Domu Kultury dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia; prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych;
 14. Nadzór nad prawidłową i racjonalną gospodarką materiałową i majątkiem instytucji.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy ogółem min. 5 lat,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem co najmniej 3 osobowym min. 3 lata,
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne, administracyjne związane z zarządzaniem
 • doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy z zespołem, decyzyjność umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, fachowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę;
 • Wymiar – 1/1 etat;
 • Wynagrodzenie 9.000- 9.500 PLN brutto
 • Miejsce wykonywania pracy – Warszawa Żoliborz
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny;
 • Termin składania ofert –24.06.2024
 • planowany termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2024 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

WARUNKI APLIKOWANIA

Sposób aplikacji: wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV – z klauzulą :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Mickiewicza 22, 01-551 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie Stanowisko Kierownika/Kierowniczki do spraw administracyjno- technicznych

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 24.06.2024 do godz. 16.00 na adres mailowy: rekrutacja@zoliborskidomkultury.pl umieszczając w tytule : Kierownik/ Kierowniczka ds. administracyjno technicznych

Żoliborski Dom Kultury skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Żoliborski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Żoliborski Dom Kultury zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
4. Żoliborski Dom Kultury zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

***

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy

W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Mickiewicza 22, 01-551 Warszawa. 

 1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Łukasza Rakockiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@zoliborskidomkultury.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikuje.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest przesłanie dokumentów aplikacyjnych przez kandydata, realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z prowadzoną rekrutacją, w przypadku przetwarzania danych o niepełnosprawności tj. art. 22¹ kodeksu pracy określający zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Ubiegając się o dane stanowisko mogą zostać Państwo poproszeni o przesłanie następujących danych:
 1. imię i nazwisko,
 2. dane kontaktowe,
 3. informacje o wykształceniu, (o ile jest to wymagane przy ubieganiu się o dane stanowisko),
 4. informacje o kwalifikacjach zawodowych, (o ile jest to wymagane przy ubieganiu się o dane stanowisko),
 5. informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, (o ile jest to wymagane przy ubieganiu się o dane stanowisko),
 6. informacje (oświadczenia) o karalności, zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych – uzyskiwane na podstawie oświadczeń, (o ile jest to wymagane przy ubieganiu się o dane stanowisko),
 7. obywatelstwo (o ile jest to wymagane przy ubieganiu się o dane stanowisko),
 8. informacje dotyczące niepełnosprawności,
 9. inne informacje (podanie tych danych jest w pełni dobrowolne a ich wysłanie stanowi podstawę do przetwarzania dla administratora w zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami kodeksu pracy oraz innych ustaw jeżeli stanowisko tego wymaga, niepodanie danych wymagalnych będzie skutkowało pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia w procesie rekrutacji. 
 2. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia na życie, firmom serwisującym oprogramowanie itp.). 
 3. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz 10 lat po jego zatrudnieniu. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów którzy zakwalifikowali się do grona 5 najwyżej ocenionych kandydatów będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy, a pozostałych przez okres 3 miesiąca od zakończenia procesu naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższych terminach, zostaną one mechanicznie zniszczone. 
 4. Pozostała dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Przysługuje Państwu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 1. dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących (art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17, 18 RODO),
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@zoliborskidomkultury.pl.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Może Cię również zainteresować…