Żoliborski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zoliborskidomkultury.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Żoliborski Dom Kultury jest nową placówką i strona internetowa jest stroną tymczasową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-10.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kostrusiak, pkostrusiak@zoliborskidomkultury.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 789125571. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Mazowieckie
 • Warszawski
 • Żoliborz
 • Warszawa
 • Adama Mickiewicza 22
 • 01-551 Warszawa

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Parking jest płatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Biuro Żoliborskiego Domu Kultury znajduje się przy ul. Adama Mickiewicza 22, 01-551 w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz, na wysokim parterze. Do biura prowadzą sześcio-stopniowe schody z terakoty, bez podjazdu, windy i balustrady. Osoba na wózku nie będzie w stanie samodzielnie wejść do budynku. Nasi pracownicy chętnie udzielą pomocy. Dzwonek znajduje się na ścianie, po lewej stronie od drzwi wejściowych, na wysokości około 125 centymetrów. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz („do siebie”). Klamka znajduje się po lewej stronie drzwi na wysokości około 100 cm. W drzwiach wejściowych jest próg o wysokości 4 cm.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • W pierwszym pomieszczeniu, po prawej stronie znajduje się łazienka z drzwiami przesuwnymi na lewą stronę. Na wprost od drzwi wejściowych znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • W pierwszym pomieszczeniu, po prawej stronie znajduje się łazienka z drzwiami przesuwnymi na lewą stronę
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje